Truyện đọc nhiều

6 Hạ Nhật Dịch Lãnh
7 Cao Lâu Đại Hạ
8 Ta Là Lão Ngũ
9 Thương Thiên Bạch Hạc
10 Ám Ma Sư

 Khoa huyễn

983
616
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
984
2.799
huyen-thien
611
500+
tap-Do
Tạp Đồ Phương Tưởng