Truyện đọc nhiều

1 Thiên Tàm Thổ Đậu
2 Cửu Đương Gia
3 Yếm Bút Tiêu Sinh
5 Đường Gia Tam Thiếu
6 Thần Đông
7 Thần Đông
8 Thần Đông
9 Đường Thất Công Tử

 Viễn cổ thần thoại

6.020
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.294
than-mo-2
285
1.620
than-mo
Thần mộ Thần Đông
6.107
vu-dong-can-khon
742
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
2.799
huyen-thien
3.314
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien