Truyện đọc nhiều

1 Thiên Tàm Thổ Đậu
2 Cửu Đương Gia
4 Yếm Bút Tiêu Sinh
5 Đường Gia Tam Thiếu
6 Thần Đông
7 Thần Đông
8 Thần Đông
9 Đường Thất Công Tử
10 Phương Tưởng

 Viễn cổ thần thoại

7.510
linh-chu
Linh chu Cửu Đương Gia
513
1.824
than-mo-2
285
2.193
than-mo
Thần mộ Thần Đông
8.725
vu-dong-can-khon
1.233
gia-thien
Già thiên Thần Đông
984
5.645
huyen-thien
4.162
De-ba
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
4
500+
bo-bo-sinh-lien
625
500+
ngu-hanh-thien