Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

983
958
tao-than
Tạo thần Thương Thiên Bạch Hạc
974
500+
chien-thien
Chiến Thiên Thương Thiên Bạch Hạc
500+
vu-than
Vũ Thần Thương Thiên Bạch Hạc